"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts

W tym co robimy możesz nas wesprzeć nr. konta:
BGŻ 30203000451110000002940120

Ta zakładka powstała z myślą o przytaczaniu, cytowaniu przepisów prawa, dotyczącej sportów jeździeckich. Nie bedziemy tu interpretować prawa, chyba, że komentarze będą pochodziły od osób, które to prawo egzekwują lub jes stanowią.

Prawo bez dyskusji

Prawo o ruchu drogowym - przepisy dotyczące ruchu koni

RUCH DROGOWY
Rozdział 5 - Ruch pojazdów
Art. 34.
1. Do zaprzęgu może być używane tylko zwierzę niepłochliwe, odpowiednio sprawne fizycznie i dające sobą kierować.
2. Kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany utrzymywać pojazd i zaprzęg w takim stanie, aby mógł nad nimi panować.
3. Bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych. Odległość między piątym pojazdem a następnym nie może być mniejsza niż 200 m.
4. Kierujący pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżaniu na drogę twardą w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę za uzdę.
5. Kierującemu pojazdem zaprzęgowym zabrania się:
przeciążania zwierzęcia;
jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem;
jazdy pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzechotek.
Rozdział 4 - Ruch zwierząt
Art. 35.
1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni.
2. Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.
Art. 36.
1. Zabrania się jazdy wierzchem:
1. bez uzdy;
2. obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
3. po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
4. po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
5. po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.
Art. 37.
1. Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.
2. Poganiacz zwierząt jest obowiązany:
iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;
w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.
3. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.
4. Zabrania się:
1. pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej – w okresie od zmierzchu do świtu;
2. pędzenia zwierząt po drodze twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;
3. pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość;
4. zatrzymywania zwierząt na jezdni;
5. zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.
5. Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie.

cytat za:

  • Kodeks drogowy

     

  •