"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts

W tym co robimy możesz nas wesprzeć nr. konta:
BGŻ 30203000451110000002940120

Statut

Stowarzyszenia Miłośników Koni „Hubertus”


Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Koni „Hubertus”. Skrócona nazwa to: Stowarzyszenie Hubertus, dalej w statucie zwany Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla krzewienia praktyki jazdy konnej wierzchowej jak i powożenia.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toszek: 44-180 Toszek ul. Harcerska 3.

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

4. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.

8. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

9. Stowarzyszenie może w przyszłości podjąć działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności przeznaczany będzie w całości na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

10. Stowarzyszenie posiada swoje logo i pieczęcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Stowarzyszenie nie powołuje jednostek terenowych.

Rozdział II

Cele i środki działania

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji, sportu oraz innych form wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem jazdy konnej i sportów jeździeckich, jak również stwarzanie członkom dogodnych warunków działania w tym zakresie.

b. Aktywny udział w życiu społeczno-sportowo-rekreacyjnym i religijnym lokalnego środowiska.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. Organizację zawodów i imprez rekreacyjno – sportowych dla własnych członków oraz innych osób fizycznych i prawnych, w oparciu o środki własne i pomoc osób prawnych i fizycznych zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia

b. Organizację i pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych;

c. Rozpowszechnianie wiedzy o jeździectwie;

d. Stwarzanie warunków w doskonaleniu jazdy konnej;

e. Szeroko rozumiana pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym (w tym dla dzieci, młodzieży i dorosłych będącymi osobami niepełnosprawnymi) w nabywaniu umiejętności jeździeckich;

f. Współpraca z instytucjami zajmującymi się wychowaniem dzieci i młodzieży;

g. Współpraca z instytucjami, odpowiedzialnymi za krzewienie kultury, dla której jazda konna może być pomocna;

h. Stowarzyszenie nie bierze udziału w pośrednictwie handlowym koni lub innych pokrewnych materiałów zwierząt i rzeczy.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem ust.2.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

a.zwyczajnych,

b.wspierających,

c. honorowych.

4.Wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia nabywają prawa członków rzeczywistych z dniem rejestracji Stowarzyszenia.

5. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a.Złoży deklarację członkowską na piśmie,

b. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

c. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych;

d. Opłaciła składki;

6. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

7. Członkiem wspierającym może być osoba prawna względnie instytucja lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

8. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

9. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

10. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

11. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

12. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

14. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

15. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek.

16. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

17. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

19 Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego opuszczania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku, po uprzednim powiadomieniu pisemnym o zaległości i wezwaniu do zapłaty

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

21. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Członek po skreśleniu z listy członków ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie do dwóch tygodni od skreślenia. Do czasu zwołania Walnego Zebrania członek jest zawieszony w członkostwie. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwoływane jest nie rzadziej, niż raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie członków w drugim terminie, nie później jednak niż 1 miesiąc od terminu pierwszego Walnego Zgromadzenia.

9. Walne Zgromadzenie członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

n. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia

h. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

13. Zarząd składa się z 4 osób:

a. prezesa

b. wiceprezesa

c. skarbnika

d. sekretarza

14 Członkowie Zarządu są wybierani spośród swoich członków.

15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

16. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu, preliminarzy dochodów i wydatków sprawozdań finansowych z działalności statutowej

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h. przyjmowanie i skreślanie członków.

i. opracowanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa zgodnie z przepisami szczegółowymi Statutu i zatwierdzenie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości walnego zgromadzenia;

j. prowadzeniu dokumentacji członkowskiej

k. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym zebraniu członków

l. ustalanie wysokości składek członkowskich

m. podejmowanie decyzji dotyczących zwalniania i zatrudniania pracowników.

n. podejmowania uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do Stowarzyszeń i organizacji zagranicznych i krajowych.

17. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

18. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób ( przewodniczący i dwóch członków).

19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

h. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Kadencja członka dokooptowanego upływa wraz z kadencją pozostałych członków

Rozdział V

Majątek i Fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji i ofiarności publicznej

d. działalności gospodarczej

e. dochody z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych Stowarzyszenia

f. ze zbiórek publicznych i imprez charytatywnych.

2. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane przede wszystkim na koncie Stowarzyszenia jak również możliwy jest obrót gotówkowy (KP; KW).

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

6. Składka członkowska opłacana jest na rok kalendarzowy

7. Składka członkowska powinna wpłynąć do kasy Stowarzyszenia do 31 marca danego roku kalendarzowego

8. Nowy członek Stowarzyszenia opłaca składkę za rok kalendarzowy w chwili zapisania się do Stowarzyszenia. Wpłata składki jest warunkiem wpisania na listę członków Stowarzyszenia.

9. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.