"Jeśli nie uda mi się zrealizować mojego marzenia, myślałem sobie, nie stanie się to dlatego, że nie skorzystałem z szansy podjęcia wyzwania"

Monty Roberts


Krótki życiorys Świętego - zebrane i opracowane

Św. Hubert urodził się w 655 roku w Gaskonii. Prawdopodobnie po swoim ojcu odziedziczył zamiłowanie do polowań. Hubert po osiągnięciu pełnoletniości poślubił córkę Pepina z Heristal. Miał z nią syna Floriberta, późniejszego następcę na biskupstwie Liège (wówczas nie obowiązywał jeszcze celibat w dzisiejszej – kanonicznej formie). Młody Hubert najwięcej czasu spędzał w lasach, gdzie nieustannie polował; łowiectwo było jego pasją. Niektóre źródła wskazują, że prowadził swobodne, wręcz hulaszcze życie. Tak było do roku 695, kiedy polując w Górach Ardeńskich, nie bacząc na nic, w sam Wielki Piątek (inne źródła podają, że miała to być wigilia Bożego Narodzenia a jeszcze inne, iż owo spotkanie jedynie przypisuje się Hubertowi) napotkał białego jelenia z promieniejącym krzyżem w wieńcu. Miał wtedy usłyszeć głos Stwórcy ostrzegający go przed jego niepohamowaną pasją i nakazujący mu udanie się do Lamberta - biskupa Maastricht - Tongres. Przejęty objawieniem, tak też uczynił. Udał się na służbę bożą do biskupa Lamberta. Rozpoczął studia teologiczne i działalność misjonarską w Ardenach i Brabancji. Po śmierci biskupa Lamberta (zm. ok. 700), z rąk papieża Sergiusza przyjął święcenia biskpupie. Jako biskup, nieustannie przemierzał pogańskie jeszcze wioski i miasta. Odniósł wiele sukcesów w zjednywaniu ludzi dla wiary w Chrystusa. Około roku 717 przeniósł stolicę biskupstwa do Leodium (Liège). Przed śmiercią miał wygłosić wzruszającą mowę, w której - schorowany już i słaby - prosił swoje owieczki, aby żyjąc po chrześcijańsku pozwoliły swojemu pasterzowi zasnąć w pokoju. Zmarł 30 maja 727 roku, w swojej rezydencji w Teruneren. Został pochowany w kościele św. Piotra w Liege. Za doczesne zasługi w krzewieniu chrześcijaństwa wkrótce został ogłoszony świętym.

Litania ku czci św. Huberta

Święty Hubercie - módl się za nami!
Patronie myśliwych, - módl się za nami!
Patronie miłośników łowów -
Patronie leśników, miłośników kniei -
Patronie jeźdźców konnych -
Patronie i obrońco dotkniętych chorobami od zwierząt pochodzącym -
Patronie miłośników przyrody -
Patronie odpowiedzialnych za świat natury -
Patronie szczęśliwie wracających z wyprawy -
Od wszelkiej nieprawości - uchroń Święty Hubercie!
Od złych namiętności -
Od ulegania pokusom -
Od pychy i chciwości -
Od zachłanności i zapalczywości -
Od czynienia szkody ludziom i przyrodzie -
Od braku szacunku wobec prawa -
Od naruszania etyki -
Od nieposzanowania godności -
Od sideł szatańskich -
Od lekceważenia łask Bożych -
Od braku szacunku dla stworzonego świata -
Od zabłąkania wiecznego -
Od gniewu Bożego -
Posłanniku Boży -
Rycerzu wszelkich cnót Bożych - wspieraj Święty Hubercie!
Przewodniku na terenie
Dawco przygód i przeżyć jeździeckich
Wspomożycielu błądzących
Orędowniku nawróconych

Módlmy się: Święty Hubercie, biskupie O ubogich zawsze pamiętałeś. Zachęcaj mnie, aby dzielić się Jako Ty nam pokazałeś. Święty Hubercie, twe cuda niosły chorym ulgę w ich cierpieniach, nie opuść mnie, nie zapomnij mnie. Daj nadzieję uzdrowienia!
Święty Hubercie, módl się za nami.

Modlitwa przed terenem:

Miłosierny Boże, przez wstawiennictwo Św. Huberta, proszę Cię o Twoje błogo†sławieństwo (ZRÓB ZNAK KRZYŻA) w czasie mojego wyjazdu, ustrzeż mnie przed nieszczęśliwymi wypadkami. Spraw aby mój wyjazd przyczynił się do uwielbiania Ciebie w stworzeniach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa po terenie:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze uwielbienie, za dar poznawania Ciebie w Stworzeniach. Spraw aby to co stworzone nigdy nie przysłoniło mi Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen Św. Hubercie – módl się za nami

Propozycja nabożeństwa Słowa Bożego ku czci Św. Huberta.

OBRZĘDY WSTĘPNE

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami.
Akt pokutny: Wezwania do Jezusa;
MODLITWA DNIA
Módlmy się:
Boże Ty doprowadziłeś św. Huberta, drogą pokory do niebieskiej chwały, spraw abyśmy na ziemi naśladowali jego przykład i razem z nim zostali wywyższeni w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa…
CZYTANIE
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego: zarówno mocy zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 42,2-3.5bcd)
REFREN Boga żywego pragnie dusza moja.
Jak łania pragnie wody ze strumienia, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
REFREN Boga żywego pragnie dusza moja.
Gdy wspominam, jak z tłumem *
kroczyłem do Bożego domu,
w świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.
REFREN Boga żywego pragnie dusza moja.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 11,29ab)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”. Oto słowo Pańskie.
KAZANIE
MODLITWA POWSZECHNA
Przez wstawiennictwo świętego Huberta, zanieśmy do Boga nasze prośby i błagania:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc ewangelię, dawał świadectwo miłości względem Boga i bliźniego;
2. Módlmy się za tych wszystkich, którym patronuje św. Hubert, Miłośników koni, leśników i myśliwych oraz chorym na epilepsję, aby wpatrując się w jego przykład kroczyli drogą Jezusa i Jego Ewangelii
3. Módlmy się za rodziców, wychowawców i nauczycieli, aby ukazywali powierzonym im dzieciom i młodzieży, Boga jako miłosiernego Ojca.
4. Módlmy się za wszystkich, którzy zmarłych miłośników koni, gospodarzy i hodowców, aby Bóg przyjął ich do swego Królestwa,
5. Módlmy się za naszą jeździecką rodzinę, abyśmy w naszym życiu, zawsze stawiali Boga na I miejscu.
Miłosierny Boże, udziel nam łaski, ufności Tobie, abyśmy za przykładem świętego Huberta, mogli osiągnąć chwałę nieba, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
MODLITWA PAŃSKA: OJCZE NASZ...
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
• Bóg Ojciec, który zgromadził swich wiernych ku czci św. Huberta patrona miłośników koni, niech was otoczy swoją opieką i zachowa was w pokoju; Amen.
• Jezus Chrystus, który ukazał w świętym Hubercie moc swojej łaski, niech was uczyni wiernymi świadkami ewangelii; Amen.
• Duch Święty, który prowadził wybranych do niebieskiej ojczyzny, niech was obdarzy swoimi darami; Amen.
• Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.
oprac. Ks. Rafał Przybyła